Lanson

V1

2022/09/25阅读:35主题:山吹

大数据必学Java基础(十九):运算符总结

运算符总结

一、汇总说明

二、优先级别

不需要去刻意的记优先级关系

赋值<三目<逻辑<关系<算术<单目

理解运算符的结合性

PS:实际开发中我们不会写特别复杂的表达式,你要想先算谁就用()

案例:

5<6 | 'A'>'a' && 12*6<=45+23&&!true

=5<6 | 'A'>'a' && 12*6<=45+23&&false

= 5<6 | 'A'>'a' &&72<=68&&false

= true|false&&false&&false

= true&&false&&false

=false&&false

=false

分类:

后端

标签:

Java

作者介绍

Lanson
V1

CSDN大数据领域博客专家