yeye

V1

2022/11/26阅读:148主题:默认主题

xxqg

学习强国自动化学习

手机部署教程

  • 项目地址:https://github.com/johlanse/study_xxqg
  • 官方文档地址:https://johlanse.shhy.xyz/

1.软件工具下载

  • 安卓手机
  • ZeroTermux
  • 恢复包

    下载地址:https://www.123pan.com/s/g9qA-DMMYd

2.软件安装与恢复

3. 启动容器运行程序

​ 输入 debian启动容器

# 输入` debian`启动容器
 debian
#进入 xxqg 目录
 cd xxqg
# 启动程序
 ./study_xxqg

分类:

后端

标签:

运维部署

作者介绍

yeye
V1